Warunki prowadzenia działalności pożyczkowej w Polsce

Od 22 lipca 2017 roku, czyli z chwilą wprowadzenia w życie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym i powiązanych z nimi przepisów nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, zmianie uległy warunki prowadzenia działalności pożyczkowej przez podmioty udzielające tzw. pożyczek chwilówek. Jakie warunki musi spełniać obecnie pożyczkodawca?

Rozpoczynanie działalności gospodarczej

Wymogiem podstawowym przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku pożyczkowym jako firma pożyczkowa, jest uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF. Na stronie https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych można sprawdzić, jakie podmioty znajdują się na tej liście. W rejestrze widnieją spółki, które prowadzą działalność pożyczkową, choć ich nazwa niewiele może mówić przeciętnemu konsumentowi. Na przykład znana marka pożyczkowa Moneyman.pl widnieje na liście KNF pod nazwą właściciela – spółki ID Finance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod adresem ul. Hrubieszowska 6A w Warszawie.

Wpis do rejestru KNF uzyskują wyłącznie te firmy pożyczkowe, które:

  • działają w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
  • mają minimum 200 tys. złotych kapitału zakładowego, wniesionego przez wspólników ze środków własnych.

Dodatkowo, członkowie zarządu, rady nadzorczej i prokurenci firm pożyczkowych nie mogą być karani. Dopiero przy spełnieniu wszystkich tych wymagań łącznie można uzyskać wpis do rejestru KNF, który jest płatny jednorazowo 600 zł.

Koszty pożyczek pod kontrolą

Korzyścią dla klientów korzystających z oferty firm pożyczkowych jest też ograniczenie kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych pożyczek. Obecnie pożyczki pozabankowe mogą być obarczone maksymalnie kosztami:

  • odsetkowymi – ograniczonymi do dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych – obecnie (lipiec 2018 roku) to 10 proc. w skali roku,
  • pozaodsetkowymi – ograniczonymi do 25 proc. kwoty pożyczki i 30 proc. opłaty zmiennej, zależnej od okresu trwania pożyczki.

Trzeba powiedzieć też, że wszystkie koszty, jakie pociągają za sobą pożyczki chwilówki, nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty kapitału pożyczki, nawet jeśli naliczane są koszty związane z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki. Warto sprawdzić przed podpisaniem umowy pożyczkowej, ile tak naprawdę klient zapłaci za zaciągnięte zobowiązanie. Jeśli koszty przekraczają podane limity, w świetle prawa są nienależne, a pożyczkobiorca nie musi ich uiszczać.